Etikai kódex

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

Etikai Kódexe

 

I.

Bevezetés

Az Etikai Kódex létrehozásával az MGYOSZ tagjai és tagszervezetei révén olyan viselkedési modellek érvényesülésére és tiszteletben tartására törekszik, amelyek a törvények, a jog uralmán, a gazdálkodók önállóságán, a partnerek érdekeinek tiszteletben tartásán alapulnak.

Az etikai kódex célja, hogy ösztönözzön a becsületes üzleti magatartásra és a tisztességes versenyzésre.

A szövetség társadalmi szervezetként hozzá kíván járulni a nemzetgazdaság fejlődéséhez, valamint a gazdaság erősítése mellett az üzleti, kereskedelmi erkölcs normáinak védelméhez is.

Ezek a célok a tagok teljes elkötelezettségével és felelős részvételével valósíthatók meg.

Az MGYOSZ önkéntességen alapuló szervezet, melynek tagjai önkéntesen vállalják az alapszabályban és az etikai kódexben rögzített szabályrendszert, a szövetség képviseletében eljárók pedig betartják a lobbizás etikai normáit. A tagok tiszteletben tartják azt az alapszabályban megfogalmazott célt, hogy az MGYOSZ működése során független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre törekszik.

Az Etikai Bizottság eljárásában alapvető cél, hogy a felek közötti vitás helyzeteket az érdekeltek közvetlen tárgyalások útján, érdekeik egyeztetésével oldják meg. A Bizottság eljárásával segítse a felek közötti további együttműködést, a perek megelőzését, a viták peren kívüli rendezését. A Bizottság működésével a tisztességes gazdasági versenyt, valamint a gazdálkodó szervezetek együttműködésének zavartalanságát is hivatott szolgálni.

 

II.

Az Etikai Kódex alanyai

Az MGYOSZ alapszabálya szerint az Etikai Bizottság állást foglal az MGYOSZ tagjainak és képviselőinek etikai vétsége ügyében.

A Kódex alanyai tehát a

 • rendes tagként bejegyzett szakmai szövetségek, területi szövetségek, (egyesületek) egyéb gazdálkodói érdekképviseleti feladatokat ellátó társadalmi szervezetek, illetve ezek konföderációi,

 • rendes tagként bejegyzett szakmai, területi szövetségek és társadalmi szervezetek tag-gazdasági társaságai,

 • rendes tagként bejegyzett Magyarországon működő, cégnyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok,

 • tiszteletbeli tagok,

 • a felsorolt tagokat bármilyen tisztségben vagy témában képviselő megbízottak

 • az MGYOSZ tisztségviselői.

 

III.

Az MGYOSZ tagjainak etikai normái

A tagok

 • saját üzleti érdekeiket szolgálva jogkövető és jogtisztelő módon járnak el, és betartják a társadalmilag elfogadott erkölcsi normákat,

 • az írásban vagy szóban vállalt szerződéseket betartják,

 • elősegítik munkatársaik szakmai fejlődését, ügyelnek a munkahely biztonságára,

 • az ügyfelekkel, szállítókkal és versenytársakkal korrekt módon, lelkiismeretesen és szakszerűen járnak el,

 • az üzletvitelben jószándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítanak,

 • megfelelnek a kölcsönös együttműködés és a megbízható viselkedés követelményének,

 • törekszenek a vevők és fogyasztók megelégedettségének elérésére,

 • figyelembe veszik a nyilvánossághoz fűződő érdekeket, ugyanakkor az üzleti titkot megőrzik,

 • a környezetvédelmet állandó kötelezettségüknek tekintik,

 • lehetőségeik szerint támogatják a helyi közösségeket,

 • az MGYOSZ alapszabályát betartják,

 • munkájukkal, közreműködésükkel előmozdítják és támogatják a szövetség tevékenységét, erősítik a tagok közötti együttműködést,

 • a szövetség testületi határozatait, irányelveit, állásfoglalásait, ajánlásait - e minőségükben kifejtett tevékenységük során - magukra nézve kötelezőnek elismerik. Az a tag azonban, amelynek az adott szövetségi döntéssel szemben indokolt ellenvetése van, igényelheti különvéleményének haladéktalan nyilvánosságra hozatalát.

 • nyilvánosság előtt nem támadják egymást. Ha az egyik tag álláspontja a másikéval előreláthatóan konfliktusba fog kerülni, ezt mindig előzze meg konzultáció, és tegyenek erőfeszítéseket a konszenzus kialakítására. Egymástól eltérő állásfoglalás kialakulásakor a két tag próbálja megérteni az ellenkező szempontot is. A tagok jogosultak önálló álláspontjuk képviseletére.

 • megfizetik a tagdíjfizetési rendnek megfelelő tagdíjat, a tagdíj megállapításához szükséges adatokat határidőre szolgáltatják,

 • MGYOSZ tagi minőségükben a politikai pártokkal, parlamenti frakciókkal önállóságon és függetlenségen alapuló kapcsolatot tartanak fenn, korrekt információkat szolgáltatnak a jogalkotók és a közigazgatás tevékenységéhez,

 • az MGYOSZ nevében megbízás nélkül önhatalmúlag nem járnak el, nem élnek vissza az MGYOSZ nevének és védjegyének használatával,

 • önként felajánlják tagságuk megszüntetését - delegáltja(ik), szakértő(ik), megbízottja(ik) visszahívását, - ha személyes, szakmai vagy egyéb okok miatt a tagság, vagy a tevékenység káros lehet a vállalkozók vagy a szövetség megítélése szempontjából.

Az MGYOSZ tisztségviselőitől elvárja, hogy tevékenységükkel és magatartásukkal képviseljék és valósítsák meg az etikai kódex előírásaitis. A közéleti szerepben vállalt közszereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás előtérbe helyezésére. Saját vállalkozását, vagy személyét illető kérdésekben senki nem járhat el a választott szövetségi funkciójából következően. Ilyen esetekben a szövetségi tisztségviselő elfogultság okán mást kérjen fel helyettesítésére.

IV.

Az Etikai Bizottság működési rendje

 • A Bizottság éves munkaterv, valamint konkrét bejelentések és kérelmek alapján folytatja tevékenységét.

 • Az Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

 • Az Etikai Bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással alakítja ki.

 • Az Etikai Bizottság ülése nem nyilvános. A Bizottság titkársági teendőit az MGYOSZ ügyintéző szervezetének munkatársa látja el.

 • Az Etikai Bizottság állásfoglalását vagy javaslatait írásba foglalja és a felekkel közli, indokolt esetben nyilvánosságra hozza.

V.

Az Etikai Bizottság eljárása

 • Az Etikai Bizottság eljárást indíthat:
  -hivatalból,
  -saját elhatározásból,
  -az elnök, vagy a társelnök kérésére,
  -tag kérésére,

 • A Kódex alanyai által tett konkrét bejelentéseket vagy kérelmeket az Etikai Bizottság a bejelentéstől számított 3o napon belül tárgyalja.

 • Amennyiben a bejelentésben vagy kérelemben megjelölt etikátlan cselekmény vagy magatartás megtörténte óta egy év eltelt, a Bizottság az eljárás lefolytatását mellőzi.

 • A Bizottság az eljárások során biztosítja a felek egyenjogúságát, továbbá gondoskodik arról, hogy a felek az eljárás anyagát az eljárás folyamán megismerjék.

 • Az eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.

 • Ha az eljárásban részt vevő felek bármelyike az Etikai Bizottság tagjával szemben kifogást jelent be, kérheti a bizottsági tag eljárásból való kizárását. Ebben az esetben az MGYOSZ Elnöksége ideiglenes jelleggel külső tagot bíz meg az eljárás lefolytatatásában való részvételre. A külső tag tevékenysége az eljárás befejezéséig terjedhet.

 • Megszünteti a Bizottság az eljárást abban az esetben, ha az eljárást kezdeményező felek kölcsönösen bejelentik, hogy az időközben kialakult körülményekre tekintettel a Bizottság állásfoglalását már nem tartják szükségesnek.

 • Panasz esetén az Etikai Bizottság kötelessége, hogy a szövetség többi tagja érdekében eljárjon. Ha az eljárás során a Bizottság megállapítja a normák megsértését, szankciók alkalmazására tesz javaslatot. Ha nem állapít meg vétséget, az MGYOSZ kötelessége, hogy megvédje tagját a nem megalapozott panasz következményeitől.

 • Amennyiben a Bizottság szankciók kiszabását tartja szükségesnek, úgy javaslatot tesz az Elnökségnek, illetve a közgyűlésnek a szankciókra.
  Az Elnökség által alkalmazható szankciók:
  -figyelmeztetés,
  -nyilvános figyelmeztetés,
  -kizárás

 • Az Etikai Bizottság előtti eljárások költségmentesek.

Az Etikai Kódexet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1999. szeptember 28.-i Közgyűlése elfogadta és hatályba léptette.

« Vissza az előző lapra

Vissza a lap elejére »