Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

Etikai Kódexe


I.
Bevezetés

Az Etikai Kódex létrehozásával az MGYOSZ tagjai és tagszervezetei révén olyan viselkedési modellek érvényesülésére és tiszteletben tartására törekszik, amelyek a törvények, a jog uralmán, a gazdálkodók önállóságán, a partnerek érdekeinek tiszteletben tartásán alapulnak.
Az etikai kódex célja, hogy ösztönözzön a becsületes üzleti magatartásra és a tisztességes versenyzésre.

A szövetség társadalmi szervezetként hozzá kíván járulni a nemzetgazdaság fejlődéséhez, valamint a gazdaság erősítése mellett az üzleti, kereskedelmi erkölcs normáinak védelméhez is.
Ezek a célok a tagok teljes elkötelezettségével és felelős részvételével valósíthatók meg.
Az MGYOSZ önkéntességen alapuló szervezet, melynek tagjai önkéntesen vállalják az alapszabályban és az etikai kódexben rögzített szabályrendszert, a szövetség képviseletében eljárók pedig betartják a lobbizás etikai normáit. A tagok tiszteletben tartják azt az alapszabályban megfogalmazott célt, hogy az MGYOSZ működése során független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre törekszik.

Az Etikai Bizottság eljárásában alapvető cél, hogy a felek közötti vitás helyzeteket az érdekeltek közvetlen tárgyalások útján, érdekeik egyeztetésével oldják meg. A Bizottság eljárásával segítse a felek közötti további együttműködést, a perek megelőzését, a viták peren kívüli rendezését. A Bizottság működésével a tisztességes gazdasági versenyt, valamint a gazdálkodó szervezetek együttműködésének zavartalanságát is hivatott szolgálni.


II.
Az Etikai Kódex alanyai

Az MGYOSZ alapszabálya szerint az Etikai Bizottság állást foglal az MGYOSZ tagjainak és képviselőinek etikai vétsége ügyében.

A Kódex alanyai tehát a
 • rendes tagként bejegyzett szakmai szövetségek, területi szövetségek, (egyesületek) egyéb gazdálkodói érdekképviseleti feladatokat ellátó társadalmi szervezetek, illetve ezek konföderációi,
 • rendes tagként bejegyzett szakmai, területi szövetségek és társadalmi szervezetek tag-gazdasági társaságai,
 • rendes tagként bejegyzett Magyarországon működő, cégnyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok,
 • tiszteletbeli tagok,
 • a felsorolt tagokat bármilyen tisztségben vagy témában képviselő megbízottak
 • az MGYOSZ tisztségviselői.

III.
Az MGYOSZ tagjainak etikai normái

A tagok
 • saját üzleti érdekeiket szolgálva jogkövető és jogtisztelő módon járnak el, és betartják a társadalmilag elfogadott erkölcsi normákat,
 • az írásban vagy szóban vállalt szerződéseket betartják,
 • elősegítik munkatársaik szakmai fejlődését, ügyelnek a munkahely biztonságára,
 • az ügyfelekkel, szállítókkal és versenytársakkal korrekt módon, lelkiismeretesen és szakszerűen járnak el,
 • az üzletvitelben jó szándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítanak,
 • megfelelnek a kölcsönös együttműködés és a megbízható viselkedés követelményének,
 • törekszenek a vevők és fogyasztók megelégedettségének elérésére,
 • figyelembe veszik a nyilvánossághoz fűződő érdekeket, ugyanakkor az üzleti titkot megőrzik,
 • a környezetvédelmet állandó kötelezettségüknek tekintik,
 • lehetőségeik szerint támogatják a helyi közösségeket,
 • az MGYOSZ alapszabályát betartják,
 • munkájukkal, közreműködésükkel előmozdítják és támogatják a szövetség tevékenységét, erősítik a tagok közötti együttműködést,
 • a szövetség testületi határozatait, irányelveit, állásfoglalásait, ajánlásait - e minőségükben kifejtett tevékenységük során - magukra nézve kötelezőnek elismerik. Az a tag azonban, amelynek az adott szövetségi döntéssel szemben indokolt ellenvetése van, igényelheti különvéleményének haladéktalan nyilvánosságra hozatalát.
 • nyilvánosság előtt nem támadják egymást. Ha az egyik tag álláspontja a másikéval előreláthatóan konfliktusba fog kerülni, ezt mindig előzze meg konzultáció, és tegyenek erőfeszítéseket a konszenzus kialakítására. Egymástól eltérő állásfoglalás kialakulásakor a két tag próbálja megérteni az ellenkező szempontot is. A tagok jogosultak önálló álláspontjuk képviseletére.
 • megfizetik a tagdíjfizetési rendnek megfelelő tagdíjat, a tagdíj megállapításához szükséges adatokat határidőre szolgáltatják,
 • MGYOSZ tagi minőségükben a politikai pártokkal, parlamenti frakciókkal önállóságon és függetlenségen alapuló kapcsolatot tartanak fenn, korrekt információkat szolgáltatnak a jogalkotók és a közigazgatás tevékenységéhez,
 • az MGYOSZ nevében megbízás nélkül önhatalmúlag nem járnak el, nem élnek vissza az MGYOSZ nevének és védjegyének használatával,
 • önként felajánlják tagságuk megszüntetését - delegáltja(ik), szakértő(ik), megbízottja(ik) visszahívását, - ha személyes, szakmai vagy egyéb okok miatt a tagság, vagy a tevékenység káros lehet a vállalkozók vagy a szövetség megítélése szempontjából.

Az MGYOSZ tisztségviselőitől elvárja, hogy tevékenységükkel és magatartásukkal képviseljék és valósítsák meg az etikai kódex előírásait is. A közéleti szerepben vállalt közszereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás előtérbe helyezésére. Saját vállalkozását, vagy személyét illető kérdésekben senki nem járhat el a választott szövetségi funkciójából következően. Ilyen esetekben a szövetségi tisztségviselő elfogultság okán mást kérjen fel helyettesítésére.

IV.
Az Etikai Bizottság működési rendje

 • A Bizottság éves munkaterv, valamint konkrét bejelentések és kérelmek alapján folytatja tevékenységét.
 • Az Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
 • Az Etikai Bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással alakítja ki.
 • Az Etikai Bizottság ülése nem nyilvános. A Bizottság titkársági teendőit az MGYOSZ ügyintéző szervezetének munkatársa látja el.
 • Az Etikai Bizottság állásfoglalását vagy javaslatait írásba foglalja és a felekkel közli, indokolt esetben nyilvánosságra hozza.

V.
Az Etikai Bizottság eljárása

 • Az Etikai Bizottság eljárást indíthat:
  • hivatalból,
  • saját elhatározásból,
  • az elnök, vagy a társelnök kérésére,
  • tag kérésére,
 • A Kódex alanyai által tett konkrét bejelentéseket vagy kérelmeket az Etikai Bizottság a bejelentéstől számított 3o napon belül tárgyalja.
 • Amennyiben a bejelentésben vagy kérelemben megjelölt etikátlan cselekmény vagy magatartás megtörténte óta egy év eltelt, a Bizottság az eljárás lefolytatását mellőzi.
 • A Bizottság az eljárások során biztosítja a felek egyenjogúságát, továbbá gondoskodik arról, hogy a felek az eljárás anyagát az eljárás folyamán megismerjék.
 • Az eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.
 • Ha az eljárásban részt vevő felek bármelyike az Etikai Bizottság tagjával szemben kifogást jelent be, kérheti a bizottsági tag eljárásból való kizárását. Ebben az esetben az MGYOSZ Elnöksége ideiglenes jelleggel külső tagot bíz meg az eljárás lefolytatatásában való részvételre. A külső tag tevékenysége az eljárás befejezéséig terjedhet.
 • Megszünteti a Bizottság az eljárást abban az esetben, ha az eljárást kezdeményező felek kölcsönösen bejelentik, hogy az időközben kialakult körülményekre tekintettel a Bizottság állásfoglalását már nem tartják szükségesnek.
 • Panasz esetén az Etikai Bizottság kötelessége, hogy a szövetség többi tagja érdekében eljárjon. Ha az eljárás során a Bizottság megállapítja a normák megsértését, szankciók alkalmazására tesz javaslatot. Ha nem állapít meg vétséget, az MGYOSZ kötelessége, hogy megvédje tagját a nem megalapozott panasz következményeitől.
 • Amennyiben a Bizottság szankciók kiszabását tartja szükségesnek, úgy javas- latot tesz az Elnökségnek, illetve a közgyűlésnek a szankciókra.
 • Elnökség által alkalmazható szankciók:
  • figyelmeztetés,
  • nyilvános figyelmeztetés,
  • kizárás
 • Az Etikai Bizottság előtti eljárások költségmentesek.


Adatkezelési tájékoztató