Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés
1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
az érdekegyeztetés megújításáról

 1. Az elmúlt időszakban a kormány által kezdeményezett, a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletekkel lefolytatott konzultációk megerősítették, hogy indokolt az érdekegyeztetés intézményes keretének és feladatainak újragondolása, újjáalakítása.

  Alapelvként fogalmazódott meg, hogy a kormány az érdekegyeztetés új rendszerét párbeszédben kívánja kialakítani a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletekkel: olyan tárgyalásokban érdekeltek, amelyben érdemben figyelembe veszik egymás véleményét, nagy gondot fordítanak a közös álláspontok kialakítására, nyílt párbeszéd keretében törekednek a konfliktusok feltárására és lehetőség szerinti feloldására. A tárgyalásokat a partnerek a megállapodás szándékával folytatják.

  Közös törekvés az országos, (középszintű) ágazati, területi és regionális érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése, hatékonyabb összekapcsolása.

 2. Az érdekegyeztetés intézményes kereteit a fenti célok érdekében országos szinten az alábbiak szerint kivánjuk átalakítani:

  2.1. A háromoldalú tárgyalások legátfogóbb fóruma — az Országos Munkaügyi Tanács jogutódjaként — az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), amelynek hatáskörébe tartozik a munka világával összefüggő valamennyi kérdéskör, beleértve a gazdaságot, a foglalkoztatást és a jövedelmek alakulását befolyásoló adó, járulék és költségvetési témakörök, jogszabály-tervezetek megvitatása is.

  Az Országos Érdekegyeztetö Tanács szervezeti felépítésével összefüggésben előzetes egyetértés alakult ki arról, hogy feladatai ellátását szakfórumok, szakbizottságok és mankacsoportok segitsék.
  a) Szakfórumként működjön tovább a jelenlegi feladat-, és illetékességi körének megtartása mellett:
  • a Nemzeti ILO Tanács,
  • az Európai Integrációs Tanács,
  • új szakfórumként alakuljon meg az Ágazati Tanács, az "Autonóm társadalmi párbeszéd erősitése” PHARE program irányítása, az ágazati egyeztető bizottságok megalakulásának segitése, OMT Operatív Bizottság eddigi feladatainak ellátására.

  b) Az Országos Érdekegyeztetö Tanács szakbizottságai (az ET/OMT szakbizottságaként eddig is működő bizottságok esetleges korszerűsítését nem kizárva):

  • Bér-és Kollektív Megállapodások Bizottsága
  • Gazdasági Bizottság
  • Esélyegyenlőségi Bizottság
  • Információs és Statisztikai Bizottság
  • Munkaerőpiaci Bizottság
  • Munkajogi Bizottság
  • Munkavédelmi Bizottság
  • Szakképzési Bizottság
  • Szociális Bizottság

  c) Az OÉT egyes feladatok előkészítésére, megoldására munkacsoportot hozhat létre.

  2.2.Az országos érdekegyeztetés fórumaiként működjenek tovább a szociális partnerek részvételének biztosításával; a munkaadói és munkavállalói szervezetek egyenlő arányú képviseletével:
  • a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete
  • a Szociális Tanács
  • az Országos Területfejlesztési Tanács, valamint a területfejlesztési regionális testületek
  • az Országos Szakképzési Tanács
  • az Országos Felnőttképzési Tanács, valamint
  • a Felnőttképzési Akkreditációs Testület

  2.3. Az átfogó nemzeti stratégiai célok és programok egyeztetésének konzultatív fóruma a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT), amelynek munkájában részt vesznek — a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek mellett — a gazdasági, társadalmi élet meghatározó szervezetei, képviselői.

 3. A költségvetési szférában:

  3.1. Országos szinten új átfogó konzultatív egyeztető fórumként megalakul a Közszolgálati Erdekegyeztető Tanács, a közalkalmazottakat, a köztisztviselőket és a rendvédelmi ágazatban foglalkoztatottakat képviselő szakszervezetek, valamint a települési önkormányzatok képviselőinek részvételével.
  3.2. Szektorális szinten maradjanak, illetve kerüljenek korszerűsítésre a meglevő
  fórumok:
  • Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT)
  • Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT)
  • Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács
   (OÖKÉT)
  • a fegyveres rendészeti szervek körében a tárcaközi érdekegyeztető fórum
  • a honvédség esetében az ágazati érdekegyeztető fórum

  3.3. Azágazati érdekegyeztetés területén továbbra is működjenek a közalkalmazotti kérdésekkel foglalkozó egyeztető fórumok.


 4. Ágazati szinten a felek elkötelezettek abban, hogy kiépitik az érdekegyeztetés —uniós gyakorlathoz igazodó — középszintű /ágazati, regionális/ szintjét. Ennek érdekében haladéktalanul megkezdik az ágazati párbeszéd bizottságok felállítását, hogy a 2003. évi ilyen szintű megállapodásokra már ezen kereteken belül is sor kerülhessen. A kormányzat az EU támogatásokból és saját forrásokból biztositja a működés feltételeit.


 5. Továbbra is kiemelt szerepet szánnak a helyi foglalkoztatáspotitika alakitásában a megyei munkaügyi tanácsoknak.

 6. A kormány és a szociális partnerek között egyetértés született az érdekegyeztetés megújitásáról és struktúrájáról. Ennek alapján a kormány, a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői megállapodtak arról, hogy:


  • közösen kidolgozzák, illetve megerősitik a felsorolt érdekegyeztetési fórumok részletes feladat és működési rendjét, valamint egymáshoz való viszonyrendszerét; az oldalakon belül meghatározzák az újonnan létrejövő fórumok résztvevőinek körét,
  • egyeztetett napirend alapján az Országos Érdekegyeztető Tanács évente legalább a havi gyakoriságnak megfelelő számban, következő alkalommal augusztus végén, szeptember elején tartja ülését,
  • az Országos Érdekegyeztető Tanács szakfórumai és szakbizottságai működési rendjüknek megfelelően megkezdik, illetve folytatják munkájukat.

 7. A Magyar Koztársaság Kormánya és a szociális partnerek a mai napon, együttes akarattal létrehozták az Országos Érdekegyeztető Tanácsot. Ezzel megszűnt az Országos Munkaügyi Tanács.
Budapest, 2002. julius 26.A megállapodás aláírói:
…………………………………………………..
kormányzati oldal képviseletében

Munkaadói oldal:

……………………………………………………………………………………

Agrár Munkaadói Szövetség

Általános Fogyasztási Szövetkezetek
Országos Szövetsége


……………………………………………………………………………………

Ipartestületek Országos Szövetsége

Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetsége


……………………………………………………………………………………

Magyar Iparszövetség

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők
Országos Szövetsége


……………………………………………………………………………………

Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége

Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége


……………………………………………………………………………………

Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos SzövetségeMunkavállalói oldal:


……………………………………………………………………………………

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés


……………………………………………………………………………………

Liga Szakszervezetek

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége


……………………………………………………………………………………

Munkástanácsok Országos Szöv.

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Adatkezelési tájékoztató