Közgyűlések
 MGYOSZ Közgyűlés

2. sz. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége között

A Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium mint a foglalkoztatás, a szociális párbeszéd és a munkaügyi-politika cél-, eszköz-, és intézményrendszerének kidolgozója és működtetője, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége mint a magyar gazdaságnak a tagszervezetek által létrehozott legnagyobb országos gazdasági és munkaadói érdekképviseleti szövetsége,
felismerve annak fontosságát, hogy a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez a független társadalmi szervezeteknek is hozzá kell járulnia, úgy határoztak, hogy kétoldalú együttműködési megállapodást kötnek egymással.

A megállapodásban a Felek tudomásul veszik, hogy a szociális párbeszéd legmagasabb fóruma, a napjainkban ujjá alakuló Országos Érdekegyeztető Tanács. Ennek a fórumnak hatékony munkáját kívánja elősegíteni e kétoldalú megállapodás.

A közös célok elérése érdekében a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

  1. Az MGYOSZ támogatja a foglalkoztatáspolitika, a szociális párbeszéd, a munkaügyi politika kormány-programjának megvalósítását. Az együttműködő felek biztosítják a végrehajtás során a folyamatos konzultációt.
  2. A Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium bevonja az MGYOSZ szakértőit, és ezen keresztül az MGYOSZ által képviselt cégeket az őket érintő jogszabályok és rendeletek előkészítésébe.
  3. A Felek konzultálnak a foglalkoztatáspolitikai célkitűzések meghatározásában, a Munkaerőpiaci Alap optimális felhasználásának lehetőségeiről. A Felek hangsúlyozzák, hogy érdekeltek a vállalkozások versenyképességének, egyszersmind a foglalkoztatás szintjének növelésében. Ezért olyan munkajogi szabályozást szorgalmaznak, ami összehangolja a munkavállalók biztonságának az erősödését a foglalkoztatás rugalmasabbá tételével.
  4. A Felek közös erőfeszítéseket tesznek a foglalkoztatási színvonal emelésére, a munkahelyteremtő lehetőségek bővítésére, kiemelten a fiatalok és a hátrányos helyzetűek javítását szolgáló intézkedésekre. A Felek – intézményrendszereik infrastruktúráinak bevonásával -, a korszerű pályaválasztás eszközeinek felhasználásával, szakmai és jogi tanácsadással, képzéssel, speciális programokkal – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével – elősegítik a fiatal, szakképzettséggel rendelkezők és a diplomások munkába állását, munkahely-változtatását, illetve vállalkozóvá válását.
  5. A Felek együttműködnek a Munka Törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatában.
  6. .A bértárgyalások előkészítésében, valamint az Európai Unióban kialakult bérszinthez való közelítéshez szükséges lépések kérdéseiben a Felek folyamatosan egyeztetnek. Szorgalmazzák az élőmunka terhek fokozatos mérséklését, mint ami egyidejűleg segíti a foglalkozás növelését és a bérek megfelelő emelését.
  7. Az országos, és a középszintű szociális párbeszéd fórúm rendszerének, szakbizottságainak kialakításában és működtetésében rendszeres konzultációt tartanak. Az MGYOSZ aktívan közreműködik az „Autonóm párbeszéd erősítése” Phare projekt végrehajtásában, és elősegíti, hogy az ágazati paritásos bizottságokba a munkaadók megfelelő képviselői bekapcsolódjanak.
  8. A Felek együttműködnek a felnőtt képzés tartalmi, szakmai-módszertani és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésében, új felnőttképzési formák és tananyagok kifejlesztésében, elterjesztésében, a képzés minőségi garanciáinak megteremtésében. Elősegítik a munkaerőpiaci igényeket kielégítő képzéseket, nagy hangsúlyt helyeznek a tanulás egy életen át programok elterjesztésére és megvalósulására.
  9. A Felek a megállapodásban foglaltak megvalósulásának ellenőrzésére, az együttműködés előmozdítására 3-3 fős vegyes bizottságot hoznak létre.
  10. A Felek legmagasabb szinten évente egyszer értékelik a megállapodás teljesítését és intézkednek a szükséges módosításokról.

Budapest, 2002. július 22.


Adatkezelési tájékoztató